Zoals in de statuten en in onze missie staat omschreven geeft de dorpraad gevraagd en ongevraagd haar mening omtrent zaken die spelen op maatschappelijk gebied binnen de kern Heythuysen in de gemeente Leudal.  Omdat het veelal gaat om zeer uiteenlopende zaken zoals problemen met ambulante jongeren maar ook om gevaarlijke verkeerssituaties is het inwinnen van expertise een voorwaarde voor het juist kunnen inschatten van de strekking van problemen. Er zou voor gekozen kunnen worden om binnen de dorpsraad werkgroepen te formeren die zich met de verschillende aspecten binnen een woonkern zouden kunnen bezighouden. Dit heeft onmiskenbaar voordelen zoals specialisatie en continuering, echter kan ook leiden tot een vorm van “kokerzien” en kan problemen opleveren met in sommige gevallen vooringenomenheid ten opzichte van de problematiek. De Dorpsraad Heythuysen heeft echter gekozen voor een systeem waarbij,als een probleem gesignaleerd wordt dan wel onder de aandacht van de dorpsraad wordt gebracht een aantal personen hiermee worden belast, waarbij in acht wordt genomen dat personen gekozen worden die daar vanuit  tijds- en energie-belastingsoogpunt bezien, ruimte voor hebben. Is het project afgewerkt dan zijn die personen weer beschikbaar. Zo ontstaat een systeem waarbij in de tijd gezien alle leden zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de varia aan problemen die er zijn binnen de kern Heythuysen. Bovendien worden op de vergaderingen alle problemen besproken en zodoende zijn de leden voldoende op de hoogte om desgevraagd hierover informatie te verstrekken. Het spreekt vanzelf dat de dorpsraad wel dient te beschikken over een redelijk aantal leden, vandaar dat ze regelmatig een beroep doet op de inwoners van Heythuysen om deel uit te maken van de dorpsraad. Wilt u lid worden van de Dorpsraad Heythuysen gebruik de contact-button en meld u aan !