De Dorpsraad Heythuysen adviseert gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur haar rechtsopvolgers en andere ( overheids)instanties, meer in het bijzonder met betrekking tot de leefbaarheid van Heythuysen en het welzijn van de inwoners van Heythuysen, tevens geeft zij advies aan de inwoners van Heythuysen.

Hiertoe laat zij zich informeren betreffende relevante onderwerpen, zowel door de betrokken gemeentelijke instanties als de betrokken inwoners.

Verder behoort tot de werkzaamheden het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande, in de ruimste zin des woords, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het werkgebied van de stichting omvat de plaats Heythuysen en het daarbij behorende Buitengebied. Teneinde  inwoners de gelegenheid te geven om meningen of visies in de openbaarheid te brengen organiseert de dorpsraad 1 x per jaar een contactavond.